Herontwikkeling, alternatieve plannen voor en van Fort Oranje

Reeds in 2007 is Fort Oranje begonnen plannen van een opwaardering van het park. De gemeente heeft in het traject dat in 2010 een stedebouwkundig plan opleverde haar wensen kenbaar gemaakt, en deze zijn in het plan verwerkt. In tegenstelling tot hetgeen de burgemeester bij hoog en bij laag beweert, heeft Fort Oranje dus weldegelijk getracht haar recreatiepark op te waarderen. Dit is telkens weer door diezelfde burgemeester geblokkeerd. De gemeente beslist immers over ruimtelijke ordening, en daarmee over de mogelijkheden van opwaardering van het recreatiepark. Ondanks vele beloftes is het plan nooit door de raad behandeld. Daarmee is de opwaardering feitelijk tot stilstand gekomen.

De uitspraak dat Fort Oranje weer een gezellige familiecamping moet worden of dat er gesaneerd moet worden staan haaks op de weigering het bestemmingsplan aan te passen aan de eisen van nu. Het bestemmingsplan dateert van 1974 en schrijft campeermiddelen voor van maximaal 35m2. Door vast te houden een een dergelijke eis is sanering of streven naar een familiecamping onzin. Bovendien lijkt een dergelijke uitspraak in strijd met de wens tot verbeterde leefomstandigheden voor de bewoners. Immers hoe is het terugbrengen naar 35m2 een verbetering ten opzichte van de 65m2 die lange tijd gehanteerd is?

Onderstaande bestanden bevatten plannen die in opdracht van en voor rekening van Fort Oranje zijn gemaakt in het kader van herontwikkeling van het recreatiepark. De laatste keer was in 2015. De gesprekken zijn toen door de gemeente slechts gebruikt als vertraging in de lopende WBP procedures, zoals uit de Gespreksnotitie 19052015 blijkt.

Verkenning architect 2015

concept comp5