Dossier aangifte samenspanning gemeente en curator

Update op 5 april is het gerechtshof verzocht om vervolging in te stellen na het verlrijgen van nieuw bewijs.

beklagschrift artikel 12 Sv Splunter Roovers e.a.

In deze aangifte worden een aantal verschillende strafbare feiten ter attentie gebracht die veel al gepleegd zijn in een samenwerkingsverband, daarom wordt gesproken van medeplegen en medeplichtigheid van andere genoemde partijen. Het feiten relaas is hier weggelaten maar te vinden in de volledige aangifte. In dit relaas wordt de gehele achtergrond en ontstaansgeschiedenis geschetst. Hieronder volgt slechts een verkorte opsomming van de aangegeven strafbare feiten.

Tegen de heren mr. J.A. van Splunter en mr. J.S. Roovers is op 4 juni 2014 aangifte gedaan van schending van artikel 67 Invorderingswet 1990 en/of artikel 67 AWR. Deze aangifte kan als aanvulling beschouwd worden.

Vast staat dat er uitwisseling van informatie plaatsgevonden heeft met de curator, de Gemeente Zundert en mogelijke andere derden zonder dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet of invordering van enige belasting. Aangezien de Belastingdienst tot op heden geweigerd heeft inzage te geven in de dossiers van aangevers, zijn slechts een beperkt aantal overtredingen te documenteren. Aangenomen mag worden dat bij bestudering van het dossier dat zich bevindt onder Van Splunter en Roovers tal van overtredingen vast te stellen zijn. Dit betreft in ieder geval volgende gevallen:

– Door de curator zijn bij de dagvaarding van D. stukken gevoegd die afkomstig zijn van de Belastingdienst. Dit betreft een schema die hiervoor als Bijlage 1 is overgelegd;

– De curator beschikt over stukken welke door de belastingdienst middels een rechtshulpverzoek zijn opgevraagd in D.. De curator heeft daarbij mondeling bevestigd dat er regelmatig informatie uitwisseling plaatsvindt met de Belastingdienst. Bij het verstrekken van deze stukken heeft de Belastingdienst gevraagd geen mededeling te doen aan de aangevers over de herkomst ervan. Aangevers beschikken over bandopnamen van gesprekken met de curator waaruit dit blijkt.

 

Betrokkenen hebben stukken met betrekking tot D., post verzonden aan een familielid van Engel.

De advocaat van Keytech heeft in het kort geding te Almelo informatie naar voren gebracht die uitsluitend afkomstig kan zijn van de Belastingdienst. Onmiskenbaar is dat de advocaat voorafgaande aan dit kort geding overleg gehad heeft rechtstreeks met Van Splunter en/of Roovers dan wel derden die over deze informatie beschikken;

Een volgende misdrijf waarvan Engel aangifte wenst te doen tegen Van Splunter en Roovers is artikel 366 Sr., namelijk knevelarij.

In dit dossier is de bevoegdheid om belastingaanslagen op te leggen misbruikt om het gehele vermogen van Engel weg te belasten. Ook indien de Belastingdienst van oordeel is dat de boekhouding niet dusdanig ingericht is dat deze aan de wettelijke eisen voldoet, zal het opleggen van belastingaanslagen plaats dienen te vinden met het doel van een redelijke belastingheffing.

Hiervoor is toegelicht op welke wijze aanslagen zijn opgelegd voor bedragen die mathematisch onmogelijk zijn. Met slechts een basiskennis van accountancy kan eenvoudig vastgesteld worden dat de opgelegde aanslagen grotendeels materieel onverschuldigd moeten zijn. Het is volstrekt onaannemelijk dat Van Splunter en Roovers daadwerkelijk menen dat de opgelegde aanslagen verschuldigd zijn. De opmerking van Roovers dat het wegbelasten van het volledige vermogen van Engel slechts een filosofische vraag is, illustreert dit. Het gehele vermogen dient klaarblijkelijk wegbelast te worden. Hoewel Van Splunter en Roovers op de hoogte zijn van de psychische stoornis van Engel, is dit geen aanleiding geweest tot enige terughoudendheid dan wel extra zorgvuldigheid.

De heer Van Splunter (de inspecteur) heeft in het hoorgesprek op 30 januari 2015 bevestigd dat hij het zich niet kon voorstellen dat iemand zich zonder meer neerlegt bij een aanslag als die voor de VPB 2007 is opgelegd. Het heeft hem verbaasd dat Engel dit wel heeft gedaan. (deze aanslag betreft een bedrag van ruim 3,4 miljoen euro!). Hiermee erkent Van Splunter de (grotendeels) materiele onverschuldigdheid van deze vordering.

Van Splunter en Roovers hebben nadat het depot van vijf miljoen euro verrekend is met deze grotendeels materieel onverschuldigde aanslagen het faillissement aangevraagd van de vennootschappen van Engel. Thans worden pogingen gedaan het resterende bedrag van bijna zes miljoen euro middels inzet van alle middelen in te vorderen. Aangevers menen dat hiermee voldaan is aan het misdrijf knevelarij.

De heer mr. Raymond de Bok heeft zich volgens aangevers in zijn hoedanigheid als curator van Engel Beheer en Engel Vastgoed eveneens schuldig gemaakt aan meerdere misdrijven.

Uit de feitenweergave komt naar voren dat de curator samengespannen heeft met de Belastingdienst en de Gemeente Zundert. De Gemeente Zundert is in het faillissement geen schuldeiser en als zodanig geen belanghebbende in het faillissement. De curator heeft de wettelijke taak de belangen van de gezamenlijke schuldeisers te behartigen. In plaats daarvan heeft de curator tegen betaling gehandeld in opdracht van derden, niet belanghebbenden, waarbij de belangen van de grootste schuldeiser in het faillissement juist schade toegebracht is.

Door de curator zijn gelden aangenomen van de Gemeente Zundert om een procedure te starten tegen D. zodat de aandelen O-Projects en Fort Oranje in de boedel gebracht konden worden. Op deze wijze kon de curator de Gemeente Zundert faciliteren bij het in bezit krijgen van de gronden die

toebehoren aan Fort Oranje. De curator wist hierbij dat schade toegebracht zou worden aan de grootste schuldeiser in het faillissement, namelijk D.

Verder hebben de Gemeente Zundert en de Belastingdienst gelden betaald aan de boedel om strafrechtelijke aangifte te doen tegen Engel, de zoon Jan Engel en mogelijk D. wegens Paulianeus handelen. Deze aangifte is bij de FIOD gedaan. Ook hier heeft de curator dus gelden en instructies aangenomen van een derde in het faillissement teneinde schade toe te brengen aan de grootste schuldeiser in het faillissement. Deze aangifte bij de FIOD kan beschouwd worden als een valse aangifte die bovendien volstrekt instrumenteel is. Het enige doel is klaarblijkelijk geweest het toebrengen van schade. Er bestond in de gegeven omstandigheden geen aanleiding voor deze aangifte. Om deze aangifte te kunnen doen, heeft de curator zich daarbij van kunstgrepen bediend. Een en ander is nader beschreven in de conclusie van antwoord, welke hierbij overgelegd wordt.

De heer mr. Bart Leenders, heeft als notaris in de executieveiling in opdracht van Keytech eveneens samengespannen met de Gemeente Zundert en de Belastingdienst. Uit telefonische contacten met de notaris is gebleken dat contact onderhouden is met de Gemeente Zundert. Hierbij is naar voren gekomen dat de Gemeente Zundert voornemens was een bod te doen op de onroerende zaken van Fort Oranje, waarbij uitgegaan is van een prijs van € 3 per vierkante meter. Dit komt neer op een totale koopprijs van ruim 800 duizend euro terwijl er een taxatierapport voorligt van 4,5 miljoen euro.

Om deze koop te faciliteren, heeft de notaris zeer uitzonderlijke veilingsvoorwaarden opgenomen, waarbij binnen vier dagen na de veiling tien procent van de koopsom gestort diende te worden. Doel van deze voorwaarden is vermoedelijk om D. uit te sluiten als medebieder. Notaris mr. Helmig uit Haarlem, specialist op dit gebied, kan als getuige optreden op dit punt.

Het was de notaris bekend dat D. hypotheekhouder was van deze onroerende zaken. Ook was het de notaris bekend dat de kans dat de executerende partij Keytech een deel van haar vordering betaald zou krijgen middels deze executie, vrijwel nihil was. Een notaris behoort de opdracht van een dergelijke executie te weigeren aangezien dit duidelijk misbruik van recht is.

Vervolgens heeft de notaris betalingsgegevens tegen uitdrukkelijke instructies van aangevers verstrekt aan de advocaat van Keytech. Dit is een schending van zijn ambtsgeheim.

Uit alle beschikbare gegevens blijkt dat hier samengespannen is met het doel D. te benadelen. Het vermoeden bestaat dat met Keytech afspraken gemaakt zijn waarbij andere partijen de vordering van Keytech zouden voldoen indien zij de executie zou doorzetten. Dat de Belastingdienst en de Gemeente Zundert hierbij de regie gehad hebben, is aannemelijk.

De Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zundert, dan wel individuele ambtenaren van de Gemeente Zundert, hebben samengespannen in de hiervoor beschreven misdrijven met zowel de Belastingdienst als de curator.

Individuele medewerkers van de Brandweer Midden- en West Brabant betrokken bij inspecties op het terrein van Recreatiepark Fort Oranje B.V. hebben in samenspanning met de Gemeente Zundert, zoals hierboven bij de feitenweergave beschreven, zich schuldig gemaakt aan het vervalsen van inspectieresultaten.

Teneinde de Gemeente Zundert ter wille te zijn, is een capaciteitsmeting gedaan van de primaire brandblusvoorziening met een gemanipuleerd mondstuk zodat niet aan de gestelde veiligheidseisen voldaan zou zijn. Ook was bij de Brandweer bekend dat Fort Oranje aan een aantal door de Gemeente Zundert gestelde eisen voldeed, terwijl dit niet kenbaar gemaakt is.

Aangifte curator e.a.

Aangifte curator ea bevestiging

WOB document

Bart leenders, Notaris

De Bok, Curator

Leny Poppe – de Looff, Burgemeester Zundert

Jorne Kloots, Advocaat van de curator