Het RIEC

schema riec v2

RIEC

Alle stoere benoemingen zoals taskforce en dergelijke ten spijt, het Regionaal Informatie Expertise Centrum is het samenwerkingsverband op basis van een convenant dat de ketenpartners, politie, justitie gemeenten en belastingdienst, gebruiken om gezamelijk de wet te overtreden en zonder rechterlijke toets burgers het leven zuur maken. Integrale aanpak noemen ze dat. De publicatie ‘de achterkant van Nederland’ beschrijft deze onrechtmatige werkwijze zelfs met enige trots. Ook in het regionaal_beleidsplan_zwb_2015-2018 leest u wat de bedoeling is, als het strafrechtelijk instrument niet effectief genoeg is.

In de Toelichting bij eindversie Convenant (v18) kunt u lezen dat een convenant geen wettelijke basis voor het delen van gegevens kan scheppen! Deze toelichting hoort bij het convenant van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, kortweg RIEC. In de huidige praktijk is het het motto ‘niet delen tenzij’ zonder aanwijsbare grondslag verkracht tot ‘ delen tenzij’. De wettelijke basis ontbreekt tot op de dag van vandaag. Het wetsvoorstel Kaderwet, dat in een wettelijke grondslag zou moeten voorzien, is er nooit gekomen omdat een dergelijke wet in strijd zou zijn met Relevante bepalingen waaronder het EVRM artikel 6, het recht op privacy!  De betreffende wetten zijn wel per 1 januari 2016 gewijzigd zodat deze een wettelijke grondslag te vormen. In de praktijk ontbreekt een afweging van de noodzakelijkheid van de gegevensverwerking zodat de onrechtmatigheid voort duurt.

In tk-toezeggingen-ao-criminaliteitsbestrijding-dd-2-februari-2017 lijkt de minister te insinueren dat een convenant voldoende is. Niets is minder waar. Wel wordt duidelijk dat de stoere uitspraken van de brabantse burgemeesters op ongefundeerde aannames berusten.

 

In Rapport van de Werkgroep Verkenning kaderwet wordt wederom duidelijk dat de gegevensuitwisseling zoals deze in het RIEC gepleegd wordt een wettelijke grondslag ontbeert en dat een Kaderwet die deze leemte zou moeten vullen in strijd zou zijn met de Europese regels omtrent privacybescherming. Per 1 januari 2016 zijn de Wpg en Wbp gewijzigd om een zweem van wettelijkheid te veinzen. Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe EU verordening in werking die directe nationale werking heeft.

Wellicht nog zorgelijker is de vaststelling dat deze onrechtmatige RIEC werkwijze zich geheel geruisloos ontwikkeld heeft. Er heeft geen publiek dan wel parlementaire discussie plaats gevonden over de noodzaak, wenselijkheid of de rechtmatigheid ervan, hetgeen in een rechtstaat essentieel geacht dient te worden. WP021-Big-Data-fraudebestrijding.

In de onderstaande wetenschappelijke publicaties wordt verder kritisch gekeken  naar de de bestuurlijke aanpak door de samenwerkende overheid. De bestuurlijke aanpak is de trend. Als de criminelen niet strafrechtelijk te veroordelen zijn, dan doen we het gewoon zonder rechterlijke toets. Onschuldigen bestaan niet meer. In het strafrecht bepaalt een rechter na een proces dat met waarborgen omgeven is wie er straf verdient. Een verdachte is onschuldig tenzij het tegendeel bewezen is! Dergelijke waarborgen ontbreken in het bestuursrecht. Het RIEC en haar partners hebben geen rechter meer nodig want binnen dit samenwerkingsverband besluit de burgemeester wel wie in aanmerking komt voor straf. Tot zover de rechtstaat.

WODC geg uitwisseling toezichthouders

Onder_het_mom_van_integriteit_NTB_2012-11

bibbob en eigen onderzoek rug 2014

aak20106480 ars aequi katern 114 bibob criminal charge